Изх. № 24-7533-20.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
01.04.2020
До: 
ВИЛИАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), че със заявление вх. № 01-423093-19.09.2019 г. от ЦВЕТЕ БЪЧВАРОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено коректното отразяване на очертанието на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.902.479.1.3 – жилище на ет. 2 в сграда на ул. „Бряст” № 16, Столична община, район „Лозенец“, като се засяга самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.902.479.1.4 по отношение на което сте заинтересовано лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-423093-19.09.2019 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

Предвид горното в седемдневен срок от получаване на уведомлението имате възможност да изразите становище по започналото административно производство и да се запознаете с приложените документи в приемното време на службата. При неизразяване на становище процедурата по изменение в КККР, продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

 

                                               НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:

                                                                                                    / инж.Момчил Терзийски /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.03.2020 г.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри