Изх. № 24-7527-20.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
01.04.2020
До: 
СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ КАРАПАНЧЕВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), че по повод заявление вх. № 01-583032-23.12.2019 от ДИМИТРИНКА ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 44063.6207.4338, 44063.6207.4334, 44063.6207.4324, 44063.6207.402 И 44063.6207.90, с. Лозен, район „Панчарево”, Столична община.

Изменението се изразява в коригиране границите на имот идентификатор 44063.6207.402 по приложената скица – проект в съответствие с границите на имот-УПИ IX-402, кв. 7, по регулационен план на м. „Врана-Лозен“ по проект от правоспособно лице в цифров и графичен вид.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-583032-23.12.2019 в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес в приемното време.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-583032-23.12.2019  СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот 44063.6207.4338, 44063.6207.4334, 44063.6207.4324, 44063.6207.402 И 44063.6207.90, с. Лозен, район „Панчарево”, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект № 15-3386-03.01.2020 г.

 

                       НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:

                                                                                                    / инж.Момчил Терзийски /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.03.2020 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри