Изх. № 24-7526-20.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
01.04.2020
До: 
ВЛАДИМИР ЦВ. ВАСИЛЕВ РОСИЦА ДИМ. ВАСИЛЕВА СЪБКА СТ. ВАСИЛЕВА ЦАНКО ЦВ. ВАСИЛЕВ ДЕСИСЛАВА М. ИВАНОВА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-73717-12.02.2020 г. от Зденек Петров Белчев и Лариса Иванова Белчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 12084.2700.1149, 12084.2700.1962, 12084.2700.2020, 12084.2700.2032 и 12084.2700.2536, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община.

            Изменението се изразява в коригиране на източната и южната граници на поземлен имот с идентификатор 12084.2700.2020 в съответствие с границите на имот пл. № 2020, кв. 61 по плана на м. „Волуяк-гарата“, в съответствие с представени нотариален акт № 50, том CCV, рег. 80812, дело 55844 от 19.10.2007 г. и нотариален акт № 44, том CLXXVII, рег. 60280, дело 38723 от 19.12.2009 г., извършени измервания и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. 01-73717-12.02.2020 г. 

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-73717-12.02.2020 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 12084.2700.1149, 12084.2700.1962, 12084.2700.2020, 12084.2700.2032 и 12084.2700.2536, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение:

  1. 1.      Скица – проект № 15-198449-26.02.2020 г.          

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 

 

Изготвил: инж. Ал. Петрова

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.03.2020 г.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри