Изх. № 24-7523-20.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
01.04.2020
До: 
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ КИРОВ ЦВЕТАНА АТАНАСОВА ЦОНЕВА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), че по повод заявление рег. № 01-207484-13.05.2019 от ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ЗАКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2822.627, 68134.2822.2478, 68134.2822.1731, район „Връбница”, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на имот с идентификатор 68134.2822.3046 по приложената скица – проект в съответствие с границите на имот пл. № 627, кад.лист 196, м. „Модерно предградие“ по проект от правоспособно лице в цифров и графичен вид.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-207484-13.05.2019. Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес в приемното време.

 

 

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №  01-207484-13.05.2019 СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот 68134.2822.627, 68134.2822.2478, 68134.2822.1731, район „Връбница”, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект № 15-57482-22.01.2020 г.

 

 

                         НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:

                                                                                                    / инж.Момчил Терзийски /

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.03.2020 г.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри