Изх. № 24-7521-20.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
31.03.2020
До: 
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА БАКЪРДЖИЕВА ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ БАКЪРДЖИЕВ БОЖАНА ВЪЛКОВА БАКЪРДЖИЕВА „ИПСИК“ ООД НИАГАРА – ЕМИЛ ПЕТРУНОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), че по повод постъпило писмо с рег. № 07-12985-04.10.2019 г. и заявление рег. № 09-100707-06.11.2019 г. за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в КККР за територията на район Лозенец, съгласно гаранционните клаузи по договор № КД-1-85 от 29.10.2014 г. за „Изработване на КККР на район „Лозенец“ Столична община“, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелните обекти в сграда с идентификатор 68134.901.164.1 (ул. ''Кричим“ №1) и 68134.901.359.1 (ул. ''Бигла''№ 4), находящи се в район Лозенец, Столична община.

Изменението се изразява в коригиране очертанията на самостоятелните обекти в сграда с идентификатор 68134.901.164.1 (ул. ''Кричим“ №1) и 68134.901.359.1 (ул. '' Бигла''№ 4), Столична община, район „Лозенец“, по проект от правоспособно лице в цифров и графичен вид, след извършена проверка на място.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 09-100707-06.11.2019 г. Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес в приемното време.

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 09-100707-06.11.2019 г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелните обекти в сграда с идентификатор 68134.901.164.1 (ул. ''Кричим“ №1) и 68134.901.359.1 (ул. '' Бигла''№ 4), район „Лозенец”, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

                                                          НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:

                                                                                                    / инж.Момчил Терзийски /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 23.03.2020 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри