Изх. № 24-7495-20.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
01.04.2020
До: 
ЕЛЗА ЛЕВОН ДЕРДЕРЯН ТЕОДОР КАРЕКИН ХАМПАРЦУМЯН
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-241106-28.06.2018 г. от Столична община - район Овча Купел до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 68134.4339.640 и 68134.4339.2031, район „Овча Купел“, Столична община.

            Изменението се изразява в коригиране на границите на поземлени имоти с идентификатори 68134.4339.640 и 68134.4339.2031 и нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4339.9929 по скица-проект № 15-85259-28.01.2020 г., в съответствие с границите на поземлен имот пл. № 640, к.л. 492 от архивен кадастрален план и улично-регулационната граница по действащ регулационен план на месност „кв. Овча Купел - актуализация“ и въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. №  01-241106-28.06.2018 г.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-241106-28.06.2018 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.4339.640 и 68134.4339.2031, район „Овча Купел“, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение:

  1. 1.      Скица – проект № 15-85259-28.01.2020 г.

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 

 

Изготвил: инж. Ал. Петрова

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.03.2020 г.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри