Изх. № 24-7489-20.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
31.03.2020
До: 
ЮЛИЯ ИВАНОВА МИНЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВА КАЛЪЧЕВА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), че по повод заявление вх. № 01-20978-16.01.2020 г. от СЛАВОМИР СИМЕОНОВ НИКОЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1895.578, 68134.1895.577, 68134.1895.576, 68134.1895.575, район „Витоша”, Столична община.

Изменението се изразява в коригиране западната граница на имот с идентификатор 68134.1895.575, сграда с идентификатор 68134.1895.575.1 по приложената скица – проект в съответствие със западната граница на имот пл. № 10, по план на кв. Карпузица, кад.лист 538, описан в документ за собственост, по проект от правоспособно лице в цифров и графичен вид.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-20978-16.01.2020 г. Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес в приемното време.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-20978-16.01.2020 г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот 68134.1895.578, 68134.1895.577, 68134.1895.576, 68134.1895.575, сграда с идентификатор 68134.1895.575.1 район „Витоша”, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект № 15-94802-30.01.2020 г.

 

                                            НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:

                                                                                                    / инж.Момчил Терзийски /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 23.03.2020 г.

 

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри