Изх. № 24-7451-20.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
01.04.2020
До: 
ВЕЛИН ГРОЗДАНОВ ВЕЛИНОВ МИХАИЛ КИРИЛОВ КАРАБАДЖАКОВ РУМЕН ВЕНЧОВ ЗАХАРИЕВ ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ПЪРВАНОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-457892-10.10.2019 г. от ПЕТРА МАНЬОВА ВЕЛКОВА, АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1006.1196, 68134.1006.566, 68134.1006.398, 68134.1006.397, район „Триадица“, област София.

            Изменението се извършва по скица –проект № 15-970221-24.10.2019 г. и се състои в:             Коригират се границите на поземлен имот с идентификатор 68134.1006.398 в съответствие с границите на УПИ IV-717, кв. № 88, местност „Манастирски ливади-запад“ по действащия регулационен план, одобрен със заповед № РД-09-50-217/06.06.1996 г.

            Нанася се поземлен имот с идентификатор 68134.1006.2167, съответстващ на част от имот пл. № 717 от кв. 12 по стар регулационен план, одобрен със заповед № 247/29.06.1979 г., за която част съгласно удостоверение от район Триадица не са провеждани отчуждителни процедури.

            Изменението се извършва по документи за собственост и съгласно проект, изработен от правоспособно лице по кадастър.

            На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото в СГКК София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, след предварително записване на тел. 02/8188383 и 02/8188338, да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление № 01-457892-10.10.2019 г.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-457892-10.10.2019 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1006.1196, 68134.1006.566, 68134.1006.398, 68134.1006.397, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

            Приложение: Копие на скица - проект.    

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.03.2020 г.

 

                                                            НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                / ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ /

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри