Изх. № 24-7442-20.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
31.03.2020
До: 
РАДКА БОЯНОВА ВЕЛЕВА ПЕТЪР ВОЙНОВ ПЕТРОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-300695-08.07.2019 г. от ВЕНЕТА БЛАГОЕВА ПАВЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4388.590, район „Люлин“, област София.

            Изменението се извършва по скица –проект № 15-80078-27.01.2020 г. и се състои в: Нанася се имот с идентификатор 68134.4388.2570 с площ 880 кв.м., представляващ част от нива – 1024 кв.м., находящ се в землището на Филиповци, к.л. № 212, имот № 1010 от помощен план, възстановен с решение № 00148/12.02.2013 г. на Общинска служба по земеделие Овча купел, влязло в сила на 12.02.2013 г., удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4, 5  и 6 от ППЗСПЗЗ № 2/2/2012, заповед № РД 09-519/14.11.2012 г. на район Люлин по чл. 11 ал. 4 от ППЗСПЗЗ. Изменението се извършва съгласно проект в цифров и графичен вид, изработен от правоспособно лице по ЗКИР.

   На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото в СГКК София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, след предварително записване на тел. 02/8188383 и 02/8188338, да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-300695-08.07.2019 г.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-300695-08.07.2019 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4388.590, район „Люлин“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.          

 

            Приложение: Копие на скица-проект                  

 

            Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 23.03.2020 г.

 

                                                            НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                / ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ /

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри