Изх. № 24-7354-19.03.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
01.04.2020
До: 
“ПАНИНВЕСТ 65“ООД
Документи: 
Публикация на: 
Сливен

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-78578-13.02.2020г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-37821-10.02.2020г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 67338.532.270, с адрес: гр. Сливен, област Сливен, одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            Изменението се изразява в прилагане на ПУП –ПР за УПИ IV₁₉₅ , кв.148 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен  и се извършва въз основа на въз основа на констатирана непълнота и грешка в КККР и предоставен проект за изменение на КККР съгласно чл.75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 към ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление рег. № 01-78578-13.02.2020г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-37821-10.02.2020г.  в сградата на СГКК - Сливен, гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов“ № 2 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов“ № 2.

При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-78578-13.02.2020г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот идентификатор 67338.532.270 с адрес;гр.Сливен, ул.“Сливница“№18, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4  от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК -  СЛИВЕН: ………………………

                                    /инж.ТЕОДОРА БАЛУЛОВА/

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри