Изх. № 24-6918-16.03.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
26.03.2020
До: 
ВЛАДИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ГИГОВ
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-470999-18.10.2019г. от МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ГИГОВА-КИРОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице по ЗКИР е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за корекция на очертанията  на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.106.31.1.1 и 68134.106.31.1.2, представляващи апартаменти, находящи се на партерния етаж на жилищна сграда - гр. София, район Средец, бул. Цар Овсободител № 29, за отразяване на вярното местоположение и очертание на апартамент собственост на МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ГИГОВА-КИРОВА, въз основа на проект на правоспособно лице по ЗКИР и одобрен архитектурен чертеж.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – София и публикуване на електронната страница на АГКК, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188345 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. №  01-470999-18.10.2019г. 

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово,                        ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

 

При непредставяне в предвидения   срок на  нови  писмени  доказателства,  удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-470999-18.10.2019г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на вярното местоположение и очертание на апартамент собственост на МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ГИГОВА-КИРОВА, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.     

 

 

 

                   НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                      инж. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 18.03.2020 г.

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри