Изх. № 24-6884-16.03.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
26.03.2020
До: 
ЕЛЕНА БОРИСОВА ЧОЛЕВА
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-556483-05.12.2019г. от ЙОСИФ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ, чрез АЛЕНА ЙОСИФОВА ДОБРЕВА - ХРИСТОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на самостоятелен обект находящ се в сграда с идентификатор 68134.703.968.1, адрес: гр. София, район „Слатина“, Столична община, ул.“Манастирска“ №8-а, като се засяга самостоятелен обект с идентификатор 68134.703.968.1.36, за който се устави, че сте заинтересовано лице

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-556483-05.12.2019г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

Предвид горното в седемдневен срок от получаване на уведомлението имате възможност да изразите становище по започналото административно производство и да се запознаете с приложените документи в приемното време на службата. При неизразяване на становище процедурата по изменение в КККР, продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

                    НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:18.03.2020г.

Изготвил: инж.Р. Пъхковa

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри