Изх. № 24-6881-16.03.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
26.03.2020
До: 
МАРИАНА БОРИСОВА ВЪЛЧЕВА БОРИС ЙОРДАНОВ ВЪЛЧЕВ
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-13965-14.01.2020г. от ЕЛЕОНОРА КОНСТАНТИНОВА МАКЕДОНСКА-ВАСИЛЕВА чрез ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.103.220.1, адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Хан Аспарух“ №63 Б.

Изменението се изразява в промяна на границите на сграда с идентификатор 68134.103.220.1 по скица-проект № 15-88150-29.01.2020г. и промяна на очертанието на самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.220.1.1 /жилище на партерен етаж/ и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – София следва на тел. 02/8188383 и 02/8188345 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № № 01-13965-14.01.2020г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала

№ 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

 

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-13965-14.01.2020г., СГКК-София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.103.220.1, адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Хан Аспарух“ №63 Б, като в 30-дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомение по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложения:
1. Копие от скица – проект 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ: ….…………………

     ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 18.03.2020г.

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри