Изх. № 24-5573-28.02.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
02.04.2020
До: 
ГЕОРГИ СТРАТИЕВ ГЕОРГИЕВ ТАНЯ МИХАЙЛОВА СИМЕОНОВА
Документи: 
Публикация на: 
Хасково

Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Хасково, в изпълнение изискването на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Ви уведомява, че на основание чл.52, ал.2, чл.53, ал.1, т.1 и чл.53а от Закона за кадастъра и имотния регистър е извършено изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свиленград по заявление вх.№ 01-517411-14.11.2019г. относно имот с идентификатор 65677.985.44, като e нанесенa в КК сградa с идентификатор 65677.985.44.1 с представен с вх.№ 01-89534-19.02.2020г. и записан в Кадастралния регистър на недвижимите имоти  Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност № 49 том 2 рег. 391 дело 113 от 10.02.2020г., издаден от Служба по вписванията - гр. Свиленград, собственост на  ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД.

 

 

 

 

 

          Началник на Службата по геодезия,

                  картография и кадастър  гр. ХАСКОВО:

                                      .......................................................

                                                                                                            /инж. Валентина Трайкова/

 

 

Дата на поставяне на таблото: 25.03.2020 г.

Дата на сваляне от таблото: 02.04.2020 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри