Изх. № 24-5317-26.02.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
31.03.2020
До: 
АТАНАСКА ВЪЛЧЕВА КАРАМАНОВА
Документи: 
Публикация на: 
Хасково

С настоящото Ви уведомяваме, че Антоний Вълчев Влаев е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-70563-10.02.2020г. с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Харманли, за сграда с идентификатор 77181.18.163.1 с адм.адрес гр.Харманли ул. "Христо Ботев" № 44.

Изменението се състои в нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 77181.18.163.1: на ет.1 – СОС с проектен идентификатор 77181.18.163.1.2 – Гараж в сграда и СОС с проектен идентификатор 77181.18.163.1.3 – Гараж в сграда, на ет.2 - СОС с проектен идентификатор 77181.18.163.1.1 – Жилище, апартамент. Съгласно представените документи, като собственици в КРНИ ще бъдат записани: за СОС с идентификатор 77181.18.163.1.1 и 77181.18.163.1.3 Антоний Вълчев Влаев, а за  СОС с идентификатор 77181.18.163.1.2 н-ци на Вълчо Влаев Тодоров.

 

Като заинтересовано лице и в 7-седем дневен срок от получаване на настоящото Ви се предоставя възможността да се запознаете на място в СГКК-Хасково на адрес гр.Хасково, бул.”Г.С.Раковски” №26а, ет.3 с исканото изменение и да изразите своето становище съгласно чл.34, ал.3 от АПК.

 

След изтичане на срока, процедурата по изменение на КК продължава при спазване на законоустановения ред за изменение на КККР.

 

 

 

 

          Началник на Службата по геодезия,

                  картография и кадастър  гр. ХАСКОВО:

                                      .......................................................

                                                                                                            /инж. Валентина Трайкова/

 

Дата на поставяне на теблото: 23.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 31.03.2020 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри