Изх. № 24-4069-13.02.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
24.03.2020
До: 
МИЛКА ДИМТРОВА САВОВА С. БАЛКАНСКИ УЛ. „ЧАЯ“ №3 ДИАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ГР. ВИДИН УЛ. „ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ“ №13 ВХ.А ЕТ.2 АП.7 КИТАН КОЛЕВ ТРАЙКОВ ГР. РАЗГРАД УЛ. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ №5 ПЕТЪР ПЕНКОВ ТОДОРОВСКИ ГР. ВАРНА ЖК „МЛАДОСТ“ БЛ.1136 ЕТ.7 АП.713
Публикация на: 
Търговище

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-27238-20.01.2020г. от Илкян Мехмедов Ибрямов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.285.2.30 с адрес гр. Търговище, ул. „Царевец“ №1 вх.В ет.1 ап.1.

Изменението се изразява в записване в КРНИ на Илкян Мехмедов Ибрямов за собственост Нотариален акт №148 от 27.11.2003г., издаден от Районнен съд Търговище, том XI, дело 2419, рег. 4115.

След извършена проверка се установи, че за СОС с идентификатор 73626.507.285.2.30 в КРНИ е записан като собственик наследници на Душко Георгиев Господинов с документ за собственост Нотарилален акт №120 от 19.05.1975г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-10462-13.01.2020г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите до СГКК-Търговище на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 или на е-mail: targovishte@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК-Търговище на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-10462-13.01.2020г. СГКК – Търговище ще продължи процедурата по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 73626.507.285.2.30 с адрес гр. Търговище, ул. „Царевец“ №1 вх.В ет.1 ап.1.

  Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

                                                        Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

Дата на поставяне на таблото: 16.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 23.03.2020г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри