Изх. № 24-4007-13.02.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
БОЙКА ВЛАДИМИРОВА НИКОВА КРАСИМИРА ПЕТРОВА МИТОВА
Документи: 
Публикация на: 
Кюстендил

             На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-65085 / 06.02.2020г. от ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение, е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на Кюстендил, общ.Кюстендил, обл.Кюстендил за поземлени имоти с идентификатори 41112.503.1248, 41112.503.907, 41112.503.906, 41112.503.911, 41112.503.910 и 41112.503.899 с адрес: гр.Кюстендил, ул.“ Отец Паисий“.

 

      Изменението се изразява:

  1. Промяна контура на поземлени имоти с идентификатори 41112.503.911, 41112.503.899 и 41112.503.910, обединяване на поземлени имоти 41112.503.906, 41112.503907 и 41112.503.1248 в един общ 41112.503.4536, който да отговаря на УПИ  VIII в квартал 176 по плана за регулация на гр.Кюстендил, с цел отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта.

 

      На основание чл.53, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл.70, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е изработена скица-проект за изменението.

 

     На основание чл.34, ал.3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в СГКК – Кюстендил, ул.”Гороцветна” №43 и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 

     При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление №01-65085/06.02.2020 г., СГКК-Кюстендил ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти със заповед за одобряване на изменението по реда на чл.54, ал.4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл.61 от АПК.

 

     При не получаване или адреса ако се окаже неизвестен, на основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Кюстендил и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Приложение:

скица-проект №15-143594-13.02.2020 г.

 

              НАЧАЛНИК НА СГКК – КЮСТЕНДИЛ.........................

/ инж.Антон Младенов /

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри