Изх. № 24-30613-07.11.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2019
ДО НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЧОВИЧИН
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-420861/18.09.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Божанка Янчовичина чрез Веселин Мишев, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в допълване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.339.1.3 в сграда с идентификатор 02676.501.339.1, на основание одобрен архитектурен проект, Разрешение за строеж № 27/07.06.2002г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от поставяне на уведомлението на таблото в СГКК Благоевград и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление № 01-420861/18.09.2019г., в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права.

При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление                № 01-420861/18.09.2019г., СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 07.11.2019 г.

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри