Изх. № 24-30351-05.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2019
ДО АСЕН ХРИСТОВ БАЛАБАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-464041-22.11.2018г. от Мая Радославова Томова чрез Веселка Ивайлова Велева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.496, 68134.2046.493, 68134.2046.3154, 68134.2046.722 и 68134.2046.2598, адрес: гр. София, район „Витоша“, Столична община.

Изменението се изразява в промяна на границите на поземлен имот с идентификатор 68134.2046.496 в съответствие с документи за собственост за УПИ IX-39, кв.10 от регулационен план на м. „в.з. Малинова долина 2б част- Разширение““, одобрен със заповед №1044/17.05.1967 на Зам. Министър на архитектурата и благоустройството по скица-проект № 15-856903-19.09.2019г. и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-464041-22.11.2018г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала

№ 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-464041-22.11.2018г., СГКК-София ще продължи процедурата по изменение на

 

кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.496, 68134.2046.493, 68134.2046.3154, 68134.2046.722 и 68134.2046.2598, адрес: гр. София, район „Витоша“, Столична община, като в 30-дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомение по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложения:
1. Копие от скица – проект 

 

 

 

                                                        НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                  ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 07.11.2019 г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри