Изх. № 24-30267-05.11.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2019
ДО ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ СВЕТЛИН ИВАНОВ РАДЕВ АНЕТА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ ПАВЛИНА ВЪЛЧАНОВА СТЕФАНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8/чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-440252-01.10.2019 г. от заявител Светлозар Калчев Стоянов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне верните граници на сграда и самостоятелен обект в нея, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 42.

Изменението се изразява в: нанасяне на верния контур на сграда с идентификатор 10447.511.503.1 и самостоятелен обект в нея с идентификатор 10447.511.503.1.17.  Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра – „Кад Консулт“ЕООД – гр. Велико Търново.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето му на таблото в СГКК – гр. Велико Търново и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-440252-01.10.2019 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-440252-01.10.2019 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне верните граници на сграда и самостоятелен обект в нея, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 42.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 06.11.2019 г.

С уважение,

 

ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ,

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри