Изх. № 24-26068-24.09.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2019
ДО КРУМ ПЕТРОВ ЦОНКИН ГЕРГИНА КРУМОВА КОВАЧЕВА
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-323107-19.07.2019 г. от МАГДАЛЕНА РОСЕНОВА ГЕОРГИЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено изменение границите на сгради с идентификатори 04234.6970.763.3 и 04234.6970.763.5, като се предлага нанасяне на сграда с проектен  идентификатор 04234.6970.763.10 по приложената скица – проект, с. Бистрица, район „Панчарево” по отношение на което сте заинтересовани лица, по проект от правоспособно лице в цифров и графичен вид.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-323107-19.07.2019 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-323107-19.07.2019 г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение

 

 

на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти състоящо се в изменение границите на сгради с идентификатори 04234.6970.763.3 и 04234.6970.763.5, район „Панчарево” Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект № 15-677500-26.07.2019 г.

 

          НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                          ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

т Дата на залепване на таблото: 06.11.2019 г.

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри