Изх. № 24-24829-09.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2019
ДО СЛАВКА СТАНЧЕВА КОЦЕВА ДО МАРИКА СТОИЛОВА ПЕТРУШЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-190546-30.04.2019г. от ГЕОРГИ БЛАГОВЕСТОВ ШУЛЕКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор  04234.6921.1563 и 04234.6921.771 с адрес: с.Бистрица, район „Панчарево“.

         Изменението се изразява в промяна на граница на поземлен имот с идентификатор 04234.6921.1563 по скица-проект № 15-693675-31.07.2019г., съгласно документ за собственост и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-190546-30.04.2019г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 

 

 

 

 

 

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-190546-30.04.2019г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор  04234.6921.1563 и 04234.6921.771 с адрес: с.Бистрица, район „Панчарево“, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                              

 

Дата на поставяне на ТАБЛО: 11.09.2019г.

 

 

 

 

                                                          ЗА  НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                                          ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА

                                                                                                              /Заповед РД-20-102/30.08.2019г./

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри