Изх. № 24-24768-09.09.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
19.09.2019
ДО ПЕТЪР СТОИЛОВ ПАШАЛИЙСКИ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-175189-18.04.2019г. от ТОШКА ХРИСТОВА ЯНЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.1124, 68134.1007.1133 и 68134.1007.1395 с адрес: гр. София, район „Триадица“.

Изменението се изразява в промяна на източната, западната и северната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1124, в съответствие с границата на УПИ IX-1060, кв. 82 от регулационен план на м. „Кръстова вада“, одобрен със Заповед №РД-09-50-17/13.02.1996г., потвърдена с Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003г. на СОС и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и

02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-175189-18.04.2019г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала

№ 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-175189-18.04.2019г., СГКК-София ще продължи процедурата по изменение на

 

 

кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1894.979 и 68134.1894.981  с адрес: гр. София, район „Витоша“, като в 30-дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомение по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложения:
1. Копие от скица – проект №15-564459-24.06.2019г.

 

 

 

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                                                             ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА

                                                                                          Със заповед №РД-20-102/30.08.2019 г.    

 

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО : 11.09.2019г.

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри