Изх. № 24-24716-09.09.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
17.09.2019
ДО ДЕЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-351741-06.08.2019 г. от заявител Александър Иванов Иванов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на поземлени имоти, на адрес: гр. Велико Търново, м. „Дервеня”.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с идентификатори: 10447.32.68 и 10447.32.69 и коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 10447.32.74. Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра – „Великотърновски териториален кадастър” ЕООД – гр. Велико Търново.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-351741-06.08.2019г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-351741-06.08.2019г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на поземлени имоти, на адрес: гр. Велико Търново, м. „Дервеня”.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК

 

С уважение,

ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ,

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

 

Дата на поставяне на таблото: 09.09.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 17.09.2019 г.

 

Длъжностно лице:.................................   /Н. Джутева/

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри