Изх. № 24-24334-03.09.2019г

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
17.09.2019
ДО МАРИЕЛА ВАСИЛЕВА ИНКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-177041-18.04.2019г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  и издаване на схема за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1932.917.1.35, гр.София, район „Витоша”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-177041-18.04.2019г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявление вх. № 01-177041-18.04.2019г., СГКК София ще продължи процедурата при спазване на законоустановения ред.

 

Дата на залепване на таблото: 09.09.2019г.

 

   НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

    ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри