Изх. № 24-11379-22.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
До: 
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГОРОВА БОРИСЛАВ ТАШКОВ БАЛЕВ ДИЛЯН ТАШКОВ БАЛЕВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

 

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Иван Копанаров и Нели Юрукова заявление с рег.                                                                    № 01-437622-30.09.2019г. на СГКК – Благоевград и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-307831-10.12.2019г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Белица, общ. Белица, одобрени със Заповед РД-18-53/01.04.2008г. на ИД на АГКК.

Изменението се  състои в разделяне на сграда с идентификатор 03504.405.168.17 и обособяване на 2 /два/ броя сгради с идентификатори 03504.405.168.40 и 03504.405.168.17, на основание геодезическо заснемане, Удостоверение от Нотариус Лиляна Мутафчиева –Кадиева и разработка на правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление № 01-437622-30.09.2019г., в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Благоевград, на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.

При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-437622-30.09.2019г., СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение, като срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 53б от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 22.05.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 01.06.2020г.

 

 

                                                                                   

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри