Изх. № 24-11375-22.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
До: 
СТЕФАН ХРИСТОВ МИТОВ ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА МАНЧЕВА
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Елена Дончева и Таня Шопова – пълномощник на Христо Митов заявление с рег. № 01-513627-12.11.2019г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-14616-20.01.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Петрич, общ. Петрич, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на ИД на АГКК.

Изменението се  състои в коригиране на схема на самостоятелен обект с идентификатор 56126.603.7770.3.7 и допълване на нова схема на самостоятелен обект с идентификатор 56126.603.7770.3.8, на основание Договор за групов строеж от 08.06.1982г., том I на Районен съд – гр. Петрич, Нотариален акт № 131/1997г., одобрен архитектурен проект и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК-Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление                         № 01-513627-12.11.2019г., в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права. 

Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Благоевград, на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.

При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-513627-12.11.2019г., СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение, като  в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 22.05.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 01.06.2020г.

 

 

                                                                                   

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри