Изх. № 24-11373-22.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
До: 
СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 04279.602.41.1.2, 04279.602.41.1.4 И 04279.602.41.1.6
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Иван Граматиков заявление с рег. № 01-115509-04.03.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-57939-27.02.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на ИД на АГКК.

Изменението се  състои в допълване на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.602.41.1.14 (представляващ гараж № 2)   и 04279.602.41.1.15 (представляващ склад № 2) на етаж 0. Коригира се самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.41.1.6 (представляващ                           ап. № 5) на етаж 3, като към прилежащите части се на апартамента се вписват мазе № 4 и мазе № 5. Като собственик на допълаваните самостоятелни обекти 04279.602.41.1.14 и 04279.602.41.1.15 и коригирания самостоятелен обект 04279.602.41.1.6 се вписва Иван Граматиков, на основание Разпределителен протокол от 14.07.2000г., представени одобрени архитектурни проекти и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК-Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление                         № 01-115509-04.03.2020г., в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права. 

Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Благоевград, на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.

При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-115509-04.03.2020г., СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение, като  кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 22.05.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 01.06.2020г.

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри