Изх. № 24-11322-21.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
ВЕРГИНИЯ БОРИСОВА ТОДЕВА ЕМИЛ МЕТОДИЕВ РИЗОВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Кирилка Кукова с пълномощник „Благоевградски териториален кадастър“ЕООД  заявление с рег. № 01-70252-10.02.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-33848-06.02.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Плоски, общ. Сандански, одобрени със Заповед РД-18-246/30.01.2018г. на ИД на АГКК.

Изменението се  състои в разделяне  на поземлен имот с идентификатор 56839.88.6, допълват се нови поземлени имота с идентификатори 56839.88.10 и 56839.88.11, на основание разработка на правоспособно лице по кадастър.

 На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК-Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление                         № 01-70252-10.02.2020г., в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Благоевград, на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.

При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-70252-10.02.2020г., СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение, като  кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 21.05.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 29.05.2020г.

 

                                                                                   

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри