Изх. № 24-11292-21.05.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
До: 
ВИОЛЕТА КРУМОВА ГЛАДНИШКА ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ АНТОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-567505-12.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2031-24.02.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлени имоти с идентификатори 68134.4339.484.1, състоящо се в нанасяне на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4339.484.1, съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи за собственост.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1488-10.02.2020 г. на началника на СГКК – София и скица-проект към нея.

 

Приложения: Копие на заповед № 18-2031-24.02.2020 г.

 

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                 /ИНЖ.МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 22.05.2020 г.    

 

Изготвил:  

         инж. Г.Стефанова

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри