Изх. № 24-11288-21.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
До: 
СИБИЛА КИРИЛОВА ЛЕВАЙН
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-288145-01.07.2019 от АТАНАС СТОЕВ ЦУЦУМАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 56624.7203.869 и 56624.7203.851, с. Плана , район „Панчарево”, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на имот с проектен идентификатор 56624.7203.2038 по приложената скица – проект в съответствие с имот пл. № 269, кад.лист № Г-23-5-Г, заснет през 1994 г., землище на с. Плана, м. „Чаршията”, изменение границите на сграда с идентификатор 56624.7203.869.1, описан в нотариален акт № 160/13.12.1994 г., по проект от правоспособно лице в цифров и графичен вид.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-288145-01.07.2019 г.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №  01-288145-01.07.2019 СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот 56624.7203.869 и 56624.7203.851, сграда с идентификатор 56624.7203.869.1, с. Плана , район „Панчарево”, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект № 15-736828-13.08.2019 г.

 

                                                  НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ: 

                                                                                                    / инж.Момчил Терзийски /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 22.05.2020 г.

 

зготвил: инж. Пет

 

 

 

Изготвил: инж. Д. Пет

 

Изготвил:

инж.Т.Петкова

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри