Изх. № 24-11239-21.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
НАСЛЕДНИЦИ НА ВАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МИТРЕВ
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-157034-10.04.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Вишлене, общ. Петрич за поземлени имоти с идентификатори 11358.200.113, 11358.201.227 и 11358.201.289 , находящи се в землището на с. Вишлене , общ. Петрич.

Изменението се състои в заличаване на ВАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МИТРЕВ  и вписване на ВЕНЦИСЛАВ ЛОЗАНОВ РАДИНСКИ с документ  Нотариален акт № 156 том 2 рег. 542 дело 306 от 02.04.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

Изменението засяга имоти с идентификатори 11358.200.113, 11358.201.227 И 11358.201.289, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 21.05.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 29.05.2020г. 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри