Изх. № 24-11237-21.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
КРАСИМИР НИКОЛОВ ДОНУШЕВ ГЮРГЯ НИКОЛОВА ДОНУШЕВА-КУМУРИС ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ЗЛАТКОВА ВАСИЛ ХРИСТОВ ИЗОВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Димитър Донушев заявление с рег. № 01-343935/31.07.2019г. на СГКК – Благоевград и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-245840/08.10.2019г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Джигурово, общ. Сандански, одобрени със заповед № РД-18-607/01.11.2017г. на ИД на АГКК.

Изменението се  състои в коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 20780.53.2, 20780.53.6 и 20780.53.7, заличаване на 20780.53.5 и обособяване на нов поземлен имот с идентификатор 20780.53.13, на основание Решение № 48117/27.09.2017г. на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Сандански, скица                               № ф00352/17.10.2017г. на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Сандански и разработка на правоспособно лице по кадастър. 

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление № 01-343935/31.07.2019г, в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Благоевград, на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.

При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-343935/31.07.2019г., СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение, като  в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 21.05.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 29.05.2020г.

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри