Изх. № 24-11232-21.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
НАСЛЕДНИЦИ НА ПАРАША АНДРЕЕВА АНГОВА
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-186536-12.05.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 56126.241.1 и 56126.279.9, находящи се в землището на гр. Петрич, общ. Петрич.

Изменението се състои в заличаване на ПАРАША АНДРЕЕВА АНГОВА като собственик на поземлени имоти с идентификатори 56126.241.1 и 56126.279.9 и вписване на ВАСИЛ МИХАЙЛОВ КУЕМДЖИЕВ , на основание чл. 69, чл. 2 от Наредба РД-20-02-5/15.12.2016г. и Нотариален акт № 37 том 3 рег. 646 дело 356 от 07.05.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

Изменението засяга имоти с идентификатори 56126.241.1 и 56126.279.9, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик е записан ПАРАША АНДРЕЕВА АНГОВА.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 21.05.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 29.05.2020г. 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри