Изх. № 24-11230-21.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
АНТОН МАНОЛОВ АНГЕЛОВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от  Йорданка Димитрова заявление с рег. № 01-68316-10.02.2020г. на СГКК – Благоевград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград, одобрени със Заповед                                              РД-18-32/10.05.2006г. на ИД на АГКК.

Искането е за размяна местоположението на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.611.56.1.13 и 04279.611.56.1.14, на основание погрешно първоначално идентифициране на самостоятелните обекти при създаване на кадстралната карта и кадастралния регистър за  землището на гр. Благоевград и представен Нотариален акт                 № 65, том 2, дело 1088 от 23.10.1991г. 

Изменението засяга самостоятелен обект с идентификатор 04279.611.56.1.14, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК-Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление № 01-68316-10.02.2020г., в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Благоевград, на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.

При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-68316-10.02.2020г., СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение, като  в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 21.05.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 29.05.2020г.

 

                                                                                   

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри