Изх. № 24-11193/20.05.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
“ЕЙ ЕЙ ВИ 2004“ ЕООД
Документи: 
Документи: 
Публикация на: 
Добрич

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-141220-23.03.2020 г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-83624-30.03.2020 г е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 02508.8.473 /собственост на „ЕЙ ЕЙ ВИ 2004“ ЕООД/ , 02508.8. 463 /улица собственост на Община Балчик/, 02805.8.401  и 02508.8.400, с адрес: гр. Баличк, в.з. Сборно място, одобрена със заповед № 300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК..

 

Изменението се изразява в отразяване на УПИ XXVIII, кв. 17 /имот с идентификатор 02508.8.400/ съгласно действащ регулационен план и се извършва въз основа на изработен проект за изменение на КК и документи за собственост

 

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от поставянето му на таблото в СГКК Добрич и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление рег. № 01-141220-23.03.2020 г. , въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-83624/30.03.2020 г, в сградата на СГКК - Добрич, гр. Добрич, бул. „Добруджа“  № 28, ет. 3 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Добрич, бул. „Добруджа“  № 28, ет. 3.

 

При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-141220-23.03.2020 г., СГКК -Добрич ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 02508.8.473, с адрес гр. Баличк, в.з. Сборно място, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:  21.05.2020 г.

НАЧАЛНИК НА СГКК -  ДОБРИЧ: ………………………

                                   /инж. Веселин Атанасов/

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри