Изх. № 24-11171-20.05.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МЕХТЕРОВ АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МЕХТЕРОВА АНКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАДЕВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-369517-21.11.2017 г. и 09-109308-22.11.2019 г. от МАРИЙКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 22304.8067.16, с.Долни Богров, район „Кремиковци”, Столична община.

Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти е извършено на основание чл. 53а, ал. 1 от ЗКИР и се изразява в делба на поземлен имот с идентификатор 22304.8067.16, въз основа на Протокол № 113 от 08.11.2017 г., том XIII, дело 53444, рег. 74318 на Служба по вписванията - гр.София и по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

След изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите за поземлен имот с идентификатор 22034.8067.487 са записани данни за собственици: ОГНЯН СЛАВЧОВ НЕНОВ, ВАСИЛКА НАЙДЕНОВА ЧАЛЕВА и ВЕНЕТКА НАЙДЕНОВА НИКОЛОВА с Протокол № 113 от 08.11.2017 г., том XIII, дело 53444, рег. 74318 на Служба по вписванията - гр.София; за поземлен имот с идентификатор 22034.8067.488 са записани данни за собственици: ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ Протокол № 113 от 08.11.2017 г., том XIII, дело 53444, рег. 74318 на Служба по вписванията - гр.София; за поземлен имот с идентификатор 22034.8067.489 са записани данни за собственици: МАДЛЕНА ГРИГОРОВА МЕХТЕРЕВА, ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ТОДОРОВ, ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, МАРИЙКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАДЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ с Протокол № 113 от 08.11.2017 г., том XIII, дело 53444, рег. 74318 на Служба по вписванията - гр.София.

 

                          

 НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

/ ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 21.05.2020 г.    

 

Изготвил:

         инж. Гергана Стефанова

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри