Изх. № 24-11170-20.05.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
До: 
ВАЛЕНТИН СТОЯНЧЕВ ТОДОРОВ ДИМИТРАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-472152-18.10.2019 г. от КРАСИМИРКА АТАНАСОВА СПАСОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4093.558 и 68134.4096.1, находящи се в гр. София, район Младост, Столична община.

Изменението се извършва по скица проект № 15-16993-10.01.2020г. и се състой в: отразяване на имот с пл.№ 546008 по плана на новообразуваните имоти на ж.к. Горубляне 3, район Младост идентичен с имот нива с пл.№ 468008, съгласно документ за собственост Решение на ПК № 269, влязло в сила на 22.10.2004г., удостоверение по чл.13, ал.4 и ал.5 от ППЗСПЗЗ № 2401, 2400/20.07.2004г. на район  Младост и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-472152-18.10.2019г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

 

 

 

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-472152-18.10.2019г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатори 68134.4093.558 и 68134.4096.1, находящ се в район Младост, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект.

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

      ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 22.05.2020 г.

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри