Изх. № 24-11144-20.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
СОНЯ ТОДОРОВА ГЕНОВА ЗЛАТИН ЦВЕТКОВ ЖИВКОВ
Документи: 
Публикация на: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-139749-20.03.2020 г. от заявител Румяна Кирилова Михайлова-Иванова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-74559-16.03.2020 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне верните граници на поземлен имот на адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Оборище“ № 28.

Изменението се изразява в коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори: 57354.300.697, 57354.300.698 и 57354.300.700. Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра – „КАДАСТЪР-СИ“ ООД – гр. Велико Търново.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от сваляне на уведомлението от таблото на СГКК- В. Търново и от електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-118731-05.03.2020 г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-74559-16.03.2020 г.,  в сградата на СГКК – Велико Търново, ул. „Цар Теодор Светослав № 59 и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права.

При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-118731-05.03.2020 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне верните граници на поземлен имот на адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Оборище“ № 28.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ,

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 21.05.2020 г.

Дата на сваляне от таблото и от електронната страницана на АГКК: 29.05.2020 г.

Длъжностно лице:.................................   /инж. Н. Отчева /

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри