Изх. № 24-11141-20.05.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
До: 
ДЖАДАЛА ЙОСИФ МАРИЯ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-566911-12.12.2019г. от КРИСТИЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1943.137, 68134.1943.134 и 68134.1943.133, находящи се в  район Витоша, Столична община.

Изменението се изразява в промяна на западната и южната граници на поземлен имот с идентификатор 68134.1943.133 по скица-проект № 15-47446-20.01.2020г., в съответствие със западната и  южната граници на  УПИ VI-297а, кв. 11, м. Бояна Киноцентър, по  действащ регулационен план и въз основа на проект на правоспособно лице по ЗКИР и документ за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението следва на тел. 02/8188383 и 02/8188345 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-566911-12.12.2019г.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово,                        ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

 

При непредставяне в предвидения   срок на  нови  писмени  доказателства,  удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-566911-12.12.2019г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за  поземлени имоти с идентификатори 68134.1943.137, 68134.1943.134 и 68134.1943.133,  като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие от Скица – проект

 

 

 

 

     НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

          ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 22.05.2020 г.

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:                                                                                         Изготвил:

                    инж. Ив. Андонова                                                                        инж. М. Андонова

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри