Изх. № 24-11137-20.05.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
РАЙНА ИЛИЕВА ГЪЛЪБОВА МИЛЕТИ ДИМИТРОВ ГЪЛЪБОВ ИЛИЯН ТОДОРОВ СЕЛЕНСКИ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. №  01-78011-13.02.2020 г. от Александър Емилов Пеняшки и Благовест Христов Гашевски чрез „Гео Мобайл“ ООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 32216.2293.14, 32216.2293.25, 32216.2293.26, 32216.2293.133, 32216.2293.205 и 32216.2293.294, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община. 

            Изменението се изразява в коригиране на границите на поземлени имоти с идентификатори 32216.2293.14, 32216.2293.25, 32216.2293.26, 32216.2293.133, 32216.2293.205 и 32216.2293.294 по скица проект № 15-177285-21.02.2020 г. в съответствие с границите на УПИ XIV-633, кв. 10 по плана на  вилна зона „Бели брег“ въз основа на представени документи, геодезически измервания и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. №  01-78011-13.02.2020 г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

            При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №  01-78011-13.02.2020 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 32216.2293.14, 32216.2293.25, 32216.2293.26, 32216.2293.133, 32216.2293.205 и 32216.2293.294, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Приложение:

  1. 1.     Скица – проект № 15-177285-21.02.2020 г.        

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 21.05.2020 г.

 

Изготвил: инж. Ал. Петрова

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри