Изх. № 24-11126-20.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
28.05.2020
До: 
„ЕКОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

     На основание  чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г., във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх.  № 01-119669-06.03.2020г. на СГКК - Благоевград е извършено изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.3105.1.49 и възстановяване  на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.3105.1.27 и 02676.501.3105.1.28, на основание Съдебно решение № 110/23.05.2017г. на Служба по вписванията гр. Разлог, Протокол за въвод във владение на недвижим имот от Димитър Ангелов – помощник ЧСИ в кантората на Александър Цанковски – ЧСИ № 701, Констативен акт от 26.02.2020г. на инж. Катя Сотирова (вещо лице) за изграждане на преградна стена на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.3105.1.28.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 20.05.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 28.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри