Изх. № 24-11051-19.05.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
КАРАМФИЛКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал.10 от АПК от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-43172-27.01.2020 г. от „Л. Б. ХИМИКАЛИ“ ООД чрез Пепа Димитрова Панева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 35239.6102.1332, 35239.6102.1303, 35239.6102.24, 35239.6102.20 и 35239.6102.11, находящи се в с. Казичане, район Панчарево, Столична община.

Изменението се извършва по скица проект № 15-174648-20.02.2020г. и се състои в коригиране на северната граница на поземлен имот с идентификатор 35239.6102.11 в съответствие с пл. № 11, м. „Индустриална зона“ и източната, западната и южната граница на поземлен имот с идентификатор 35239.6102.1332 в съответствие с  пл. № 1332, м. „Промишлена зона - север“, съгласно документ за собственост и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-43172-27.01.2020 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-43172-27.01.2020 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 35239.6102.1332, 35239.6102.1303, 35239.6102.24, 35239.6102.20 и 35239.6102.11, находящи се в с. Казичане, район Панчарево, Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект.

 

 

 

                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

     / инж. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ  /

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 21.05.2020 г.

 

 

 

Изготвил:

инж. Милена Кюрчийска

 

 

Съгласувал:

Инж. Валентина Димитрова

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри