Изх. № 24-11029-19.05.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-422052-18.09.2019г. от ТЕКАМ ООД, чрез Радослав Христов Велчев  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице по ЗКИР е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за: промяна границите на сграда с  идентификатор 68134.1931.1152.1 и сграда с  идентификатор 68134.1931.1152.2 и нанасяне на схеми на самостоятелни  обекти в сграда с проектен идентификатор 68134.1931.1152.3, с адрес гр. София, район Витоша, ул. Пелистер № 3.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ в сграда с  идентификатор 68134.1931.1152.1 са регистрирани данни за собственик: ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ, с документ за собственост – нот. акт № 83 том LXVI, рег. № 23586, дело № 14566 от 11.06.2009г., Служба по вписванията гр. София. В сграда с  идентификатор 68134.1931.1152.2 са регистрирани данни за собственици: БОЖИДАР ГРИГОРОВ НИКОЛОВ И АТАНАС ГРИГОРОВ НИКОЛОВ с документ за собственост – нот. акт № 218 от 12.12.1944г., Районен съд – София.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението следва на тел. 02/8188383 и 02/8188345 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-422052-18.09.2019г.

 

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово,                        ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения   срок на  нови  писмени  доказателства,  удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-422052-18.09.2019г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна границите на сграда с  идентификатор 68134.1931.1152.1 и сграда с  идентификатор 68134.1931.1152.2 и нанасяне на схеми на самостоятелни  обекти в сграда с проектен идентификатор 68134.1931.1152.3, с адрес гр. София, район Витоша, ул. Пелистер № 3, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.       

 

Приложение: Копие от Скица – проект

 

 

 

 

                                                                         

     НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

               ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 21.05.2020 г.

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри