Изх. № 22-293-02.12.2019 г. По преписка: 01-409070-11.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
11.12.2019
СНЕЖАНА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА ДЕЯН СТОЯНОВ КИРЯЗОВ ДИЛЯН ДИМОВ КАЛЪЧЕВ НИКОЛА КОСТАДИНОВ КАТРАНДЖИЕВ ПЕТЯ КРЪСТЕВА КАТРАНДЖИЕВА ТАТЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-409070- 11.09.2019г., подадено от  СТОЯН ВАСИЛЕВ КИРЯЗОВ, с което е поискано изменение на кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.614.254 и сградата в него с идентификатор 07079.614.254.1, с административен адрес гр.Бургас, ул. Елин Пелин №19. Искането е да се коригират очертанието на сградата и границите на поземленият имот в кадастралната карта, в съответствие със съществуващото на място положение.

Искането за изменение е отразено в Скица– проект  № 15-890786-02.10.2019г.,издадена от СГКК Бургас.

След справка с наличните вписвания в кадастралния регистър за засегнатите от изменението имоти и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като заинтересовани  лица и собственици,  като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас по отношение на цитираните имоти.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 03.12.2019 г.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри