Изх. № 22-290-02.12.2019 г. По преписка: 01-424882-20.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
11.12.2019
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че РОСИЦА СТЕФАНОВА КОВАЧЕВА-ДИМИТРОВА е подала пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-424882-20.09.2019 г. на СГКК – гр. Бургас, с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Поморие, общ. Поморие, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 57491.506.417, 57491.506.418 и 57491.506.420. Целта на изменението е отразяване в КККР на УПИ VII-1602 и УПИ ХХI-1602, кв. 119 по регулационния план на гр. Поморие, с което се засягат границите на ПИ 57491.506.417 и 57491.506.420, съобразно приложените към заявлението документи и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице. Заличава се ПИ 57491.506.418, и се коригират границите на сгради 57491.501.418.1 и 57491.506.420.3, съгласно скица - проект №15-887920-01.10.2019 г. на СГКК Бургас.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на гр. Поморие по отношение на ПИ 57491.506.417, 57491.506.418 и 57491.506.420. В тази връзка и на основание чл. 26, във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр. Поморие по отношение на по отношение на  цитираните поземлени имоти.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 03.12.2019 г.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри