Изх. № 22-118-20.05.2020 г. По преписка: 01-161428-15.04.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2020
До: 
До: КОНСТАНТИН ТЕНЕВ САНТЕВ
Документи: 
Публикация на: 
Бургас

С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление рег. № 01-161428-15.04.2020 г. от ДЕНИЦА ИВАНОВА КЕХАЙОВА-БЕЛЧЕВА и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-90951-14.04.2020 г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 47202.501.1063, с адрес: с. Маринка, общ. Бургас, област Бургас, одобрена със заповед № РД-18-22/24.03.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            Изменението се изразява в отразяване в КККР на границите на ПИ 47202.501.1063 в съответствие с границите на УПИ IХ-273, кв.28 по регулационния план с. Маринка, с което се засягат границите на ПИ 47202.501.272, 47202.501.274 и   47202.501.1062, съобразно приложените към заявлението документи – н.а. № 22/2019 г., н.а 62/2019 г., копие – извадка от действащ ПУП на с. Маринка, скица с координати № 94-01-1849/1//14.02.2020 г. на Община Бургас, и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице и съгласно скица – проект № 333611-21.04.2020 г. на СГКК Бургас.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление № № 01-155390-09.04.2020 г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-90951-14.04.2020 г., и в 7 дневен срок (от поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК) да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 21.05.2020 г.  

 

                      

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                  ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри