Изх. № 20-60792-05.09.2019-

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
17.09.2019
ДО ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-207695-13.05.2019г. от Татяна Цветанова Иванова, до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, и допълнително представеното удостоверение за идентичност с вх. №05-8664-18.06.2019 поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема за самостоятелен обект  с идентификатор 68134.1001.477.1.11, гр. София, Столична община, на район „Триадица”, ул. „Панайот Волов“ №13, вх.Б, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-207695-13.05.2019г.  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

След изтичане на срока, процедурата по изменение в КРНИ продължава при спазване на законоустановения ред.

 

                                                  ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                                 ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА

                                                    Със Заповед №РД-20-102/30.08.2019г.

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО : 09.09.2019г

 

Изготвил:                     Ж. Велчева       

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри