Изх.№ 24-7493-20.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
31.03.2020
До: 
До: Собствениците на самостоятелен обект с идентификатор 39970.502.300.1.28 - инфраструктурен обект в сграда, находящ се в гр. Крумовград, пл.“България“ №7, ет.1
Документи: 
Публикация на: 
Кърджали

На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-138645/19.03.20120г. до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград, област Кърджали, за самостоятелни обекти с идентификатори 39970.502.300.1.25 и 39970.502.300.1.28,  находящи се в гр.Крумовград, пл.“България“ №7, ет.1.

С проекта за изменение се отстранява непълнота и грешка в КККР, състояща се в промяна на границите на посочените самостоятелни обекти.

          На основание чл.34, ал.3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност като заинтересовани лица да се запознаете с изменението в Служба по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №79, етаж І.

 При неполучаване на уведомлението същото се публикува на електронната страница на АГКК  и се поставя на таблото за обяви в СГКК Кърджали.

 

 

 

 

Началник на СГКК Кърджали:............................................

/инж.С.Зафирова/

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри