Изх.№ 24-31415-15.11.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
11.12.2019
ДО: СТИЛИЯН ХРИСТОВ ПЕЙЧЕВ ДО: ВЕЛИЧКА КОСТОВА СТОЯНОВА ДО: КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-368443-15.08.2019г., внесено на основание чл.51, ал.1.т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр.Сливен, общ.Сливен засягащо имоти с идентификатори 14275.502.687.8, с административен адрес с.Гавраилово, общ..Сливен

            За промяната са предоставени документи и материали, определени в чл.75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).

 

Изменението се състои в следното:

            Премахване на сграда, съгласно докладна записка от правоспособно лице, внесена в Служба по геодезия, картография и кадастър.

            Данните в одобрената КККР са актуализирани на 15.11.2019г.

 

 

ИЗГОТВИЛ: ......................                               ПОДПИС:…………………       

                      Стефан Шопов                                  инж.Теодора Балулова -Началник СГКК-Сливен

 

*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:03.12.2019г

*Дата на сваляне от табло:11.12.2019г

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри